NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15

Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawą: m2 805 911,00
Umocnienie dna rowu przez humusowanie i obsianie trawą: m2 123 865,32
Rekultywacja terenu w pasie drogowym nie objętym robotami ziemnymi – wyrównanie terenu, obsianie trawą: szt 700 000,00
Zakładanie trawników: szt 12 932,99
Ewentualne zabezpieczenie skarp przez deskowanie: szt 1,00
Humusowanie stożków mostowych wraz z umocnieniem matą antyerozyjną: m2 3 650,00
Humusowanie z obsiewem na grubość 50cm: m2 3 600,00
Darniowanie przy obiektach mostowych: m2 1 000,00

Generalny Wykonawca: PORR S.A.
Zamawiający: GDDKIA
Okres: 07.2020-11.2022