Park Agrykola - wycinka i zabezpieczenia

Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową drogi powiatowej – al. Armii Ludowej w zakresie wiaduktów drogowych w rejonie parku Agrykola wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: Etap I- rozbudowa wiaduktów, w Warszawie.

Główne informacje dotyczące realizacji: 

Generalny Wykonawca: Skanska S.A.
Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.
Okres realizacji: 10.2021.

Szczegółowy zakres naszych prac:

Mechaniczne usuwanie drzew wraz z karczowaniem i wywiezieniem pozostałości: 162 szt.
Karczowanie krzewów i poszycia wraz z wywiezieniem pozostałości:  0,112 ha.
Karczowanie obszarów zadrzewień /sadów owocowych, krzewów/ żywopłotów z wywiezieniem pozostałości: 0,02 ha.
Zabezpieczenie drzew: 84  szt. 
Wygrodzenie strefy ochrony drzew, krzewów i zadrzewień: 613,5 m.
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej potwierdzającej stabilność drzew: 4 szt.