Chodecka (odc. Kondratowicza - Wyszogrodzka)

Przebudowa ul. Chodeckiej na odcinku od ul. Kondratowicza do ul. Wyszogrodzkiej.

Główne informacje dotyczące realizacji: 

Generalny Wykonawca: PORR S.A.
Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.
Okres realizacji: 06.2022-10.2022.

Szczegółowy zakres naszych prac:

Roboty rozbiórkowe
Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni i ścieżki rowerowej z wywozem materiału z rozbiórki: 6153,2 m2.
Rozebranie krawężników betonowych 15×30 cm; 20x30cm i obrzeży 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej: 3170,11 m.
Rozebranie nawierzchni chodnika/peronu przystankowego/zjazdu /opaski z prefabrykatów betonowych na podsypce cememntowo – piaskowej: 3335,57 m2.
Rozebranie nawierzchni z betonu – zatoka autobusowa: 182,3 m2.
Rozebranie ścieków z prefabrykatów betonowych: 708 m.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki: 391,36 m3.
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych: 555,95 m2.
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:555,95 m2.

Roboty bruarskie
Wykonanie nawierzchni chodników i opasek z płyt betonowych antysmogowych o wymiarach 50x50x7cm wraz z warstwami konstrukcyjnymi: 2612,44 m2.
Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej ciemnoszarej gr. 8 cm wraz z warstwami konstrukcyjnymi: 325,99 m2.
Wykonanie wjazdu do Parku Bródnowskiego wraz z wykonaniem nasadzeń sadzonek w ubytkach żywopłotu: 1 kpl.
Wykonanie nawierzchni bufora pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem z kostki kamiennej 8/11 cm wraz z warstwami konstrukcyjnymi: 203,23 m2.
Wykonanie nawierzchni wysp kanalizujących ruch oraz progów zwalniających z kostki betonowej szarej gr. 8 cm wraz z warstwami konstrukcyjnymi: 148,04 m2.

Elementy ulic
Regulacja pionowa urządzeń sieci uzbrojenia terenu- kratki ściekowe, hydranty, zasuwy, włazy studzienne: 29 szt.
Krawężniki betonowe o wymiarach 20×30 cm: 930,64 m.
Krawężnik peronowy autobusowy kamienny: 39,2 m.
Krawężniki kamienne 20x30cm: 193,46 m.
Ściek przykrawężnikowy szer. 0,3 m: 87,77 m.
Obrzeża betonowe o wymiarach 30×8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową: 2353,92 m.

Roboty inne
Korytowanie pod wykonanie warstwy [odbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego, łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 oraz warstwy filtracyjnej – chodnik, ścieżka rowerowa, rekonstrukcja uszkodzonych nawierzchni po remontach, wjazdy wraz z odwozem i utylizacją: 1184,44 m3.
Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm – wykonanie zieleni: 249,01 m2.
Odtworzenie zieleni (w tym zabezpieczenie drzew): 1 kpl.
Korekta wysokościowa wiaty przystankowej: 1 kpl.